Skip to main content
Visit Scotland | Alba

Gàidhlig

Tha sinne aig VisitScotland ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, fèin-aithne agus cultar na h-Alba.

Tha sinn air gealltainn am Plana Ghàidhlig aige a lìbhrigeadh. 

English

Here at VisitScotland, we recognise that the Gaelic language is an integral part of Scotland's heritage, identity and culture.

We're committed to delivering on the Gaelic language plan. 

Friends celebrate good health by toasting their glasses of whisky outside the Clachaig Inn in Glencoe

Plana Gàidhlig

Thàinig mòran de na h-ìomhaighean a tha aithnichte, leithid am fèileadh, uisge-beatha, breacan agus a’ phìob bho chultar na Gàidhlig.

Tha a’ Ghàidhlig fighte a-steach dhan chruth-tìre agus do na bailtean-mòra againn a tha ainmeil air feadh an t-saoghail agus tha na h-ainmean Beurla aig àiteachan leithid:

 • Loch Nis (Loch Ness)
 • Cùil Lodair (Culloden)
 • Gleann Fhionnainn (Gleann Fhionnainn)
 • Glaschu (Glasgow)
 • Dùn Dè (Dundee)

Tha sgeulachd gun samhail ri innse an seo cuideachd. A bharrachd air seo, tha saoghal beòthail an latha an-diugh aig cultar na Gàidhlig, a’ gabhail a-steach ceòl, litreachas, drama, meadhanan, biadh is deoch, agus spòrs.

Airson luchd-tadhail, is urrainn dhan chànan a bhith na dhòigh airson tuigse nas doimhne fhaighinn air Alba, gus pàirt a ghabhail innte agus gus barrachd a lorg.

Gaelic language plan

Many Scottish icons such as the kilt, whisky, tartan and bagpipes, have come from Gaelic culture.

Gaelic is also embedded in our world-famous landscape and cities with the likes of:

 • Loch Ness (Loch Nis)
 • Culloden (Cùil Lodair)
 • Glenfinnan (Gleann Fhionnainn)
 • Glasgow (Glaschu)
 • Dundee (Dùn Dè)

To add to this there is a vibrant, contemporary Gaelic culture scene spanning music, literature, drama, media, food and drink, and sport.

For visitors, the language can provide a way to get deeper into experiencing Scotland, to engage and return to discover more.

Sheall an sgrùdadh againn gun robh ùidh aig an treas cuid de luchd-tadhail a bhith a’ faighinn a-mach mun Ghàidhlig no gun do chòrd seo riutha, gu sònraichte luchd-tadhail eadar-nàiseanta.

Tha am plana againn ag aithneachadh na h-ùidh seo aig luchd-tadhail, a bharrachd air cho cudromach ’s a tha e dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhachd san ùine-fhada.

Tha e a’ cur an cèill prìomh gheallaidhean a tha ag amas air prìomh raointean den obair againn.

Tha iad dearbh-aithne chorporra, soidhnichean agus conaltradh leis a’ phoball, agus a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig air visitscotland.com.

Bho chaidh a’ chiad Phlana Gàidhlig againn a chur air bhog tha sinn air grunn gheallaidhean a lìbhrigeadh, a’ gabhail a-steach:

 • suaicheantas corporra ùr a chruthachadh a tha a’ gabhail a-steach na Gàidhlig
 • bileag Gàidhlig fhoillseachadh a bha ri fhaighinn ann an tòrr de na iCentres againn
 • tionndaidhean air-loidhne fhoillseachadh sa Ghàidhlig de na h-aithisgean againn Lìbhrigeadh airson Alba agus Geàrr-chunntas de Bhliadhna an Tilleadh Dhachaigh
 • sgrùdadh sgilean Gàidhlig aig ar luchd-obrach
 • cleachdadh susbaint mun Ghàidhlig suas 151% air visitscotland.com (2021-2022)
 • earrann shònraichte mun Ghàidhlig air an làrach-lìn againn do luchd-cleachdaidh

Leugh an duilleag againn mun Ghàidhlig air visitscotland.com.

Our survey revealed that a third of visitors, mostly international, liked finding out about Gaelic.

Our plan acknowledges this interest and the importance of ensuring the long term sustainability of Gaelic.

It outlines a core number of commitments focusing on key areas of our operation.

These are corporate identity, signage and communication with the public, and the use of Gaelic on visitscotland.com.

Since the launch of our first Gaelic Language Plan, we have delivered several commitments including:

 • the creation of a new corporate logo incorporating Gaelic

 • publishing a Gaelic language leaflet which was made available in many of our iCentres

 • online versions of our Delivering for Scotland and Homecoming Highlights reports in Gaelic

 • a dedicated section on Gaelic on our consumer website

 • a Gaelic language audit of our staff

 • 151% increase in popularity of Gaelic content on visitscotland.com (2021-2022)

 • a dedicated section on Gaelic on our consumer website

Read the about Gaelic page on visitscotland.com.

Tuilleadh fiosrachaidh | Further information

Plana Gàidhlig 2023-2028 | Gaelic language plan 2023-2028

Published February 2024

Lyn Donnelly

Senior Responsible Tourism Manager

Related links