Skip to main content
Visit Scotland | Alba

Leugh an duilleag seo ann an Gàidhlig

 

VisitScotland is committed to deliver on its Gaelic Language Plan and will continue to deliver our commitments whilst awaiting for the 4th iteration to be approved by Bòrd na Gàidhlig.

 

Gaelic Language Plan

Here at VisitScotland we recognise that the Gaelic language is an integral part of Scotland's heritage, identity and culture. 

Many internationally recognised icons; such as the kilt, whisky, tartan and bagpipes, have come from Gaelic culture which has its own, authentic story to tell about these, our heritage and more.

Gaelic is also embedded in our world-famous landscape and cities with the likes of Loch Ness (Loch Nis), Culloden (Cùil Lodair), Glenfinnan (Gleann Fhionnainn), Glasgow (Glaschu) and Dundee (Dùn Dè) whose names in English remain close to their original Gaelic. Here too there is a unique story to tell. To add to this there is a vibrant, contemporary Gaelic culture scene spanning music, literature, drama, media, food and drink and sport. For visitors, the language can provide a way to get deeper into experiencing Scotland, to engage and return to discover more. 

Our 2016 Visitor Survey revealed that a third of visitors found an interest in or enjoyment of finding out about Gaelic, particularly international visitors.

Our Gaelic Language Plan acknowledges this interest from our visitors, as well as the importance of ensuring the long term sustainability of the Gaelic language. The plan outlines a core number of commitments focusing on key areas of our operation such as corporate identity, signage, and communication with the public and the use of Gaelic on our consumer website – visitscotland.com.
 
Since the launch of our first Gaelic Language Plan we have delivered several commitments including:

  • The creation of a new corporate logo incorporating Gaelic
  • Publishing a Gaelic Language leaflet which was made available in many of our VisitScotland iCentres
  • Publication of online versions of our Delivering for Scotland and Homecoming Highlights reports in Gaelic
  • A dedicated section on Gaelic on our consumer website
  • A Gaelic language audit of VisitScotland staff

 

Tha VisitScotland air gealltainn am Plana Ghàidhlig aige a lìbhrigeadh agus cumaidh sinn oirnn a’ lìbhrigeadh ar cuid ghealltanasan fhad ’s a tha sinn a’ feitheamh ri aonta den 4mh eagran den phlana bho Bhòrd na Gàidhlig.

 

Plana Gàidhlig

Tha sinne aig VisitScotland ag aithneachadh gu bheil a’ Ghàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, fèin-aithne agus cultar na h-Alba. 

Thàinig mòran de na h-ìomhaighean a tha aithnichte gu h-eadar-nàiseanta, leithid am fèileadh, uisge-beatha, breacan agus a’ phìob bho chultar na Gàidhlig aig a bheil a sgeulachd fhèin ri innse mu na rudan seo, mu ar dualchas agus barrachd.

Tha a’ Ghàidhlig fighte a-steach dhan chruth-tìre agus do na bailtean-mòra againn a tha ainmeil air feadh an t-saoghail agus tha na h-ainmean Beurla aig àiteachan leithid Loch Nis, Cùil Lodair, Gleann Fhionnainn, Glaschu agus Dùn Dè faisg air na h-ainmean tùsail Gàidhlig aca. Tha sgeulachd gun samhail ri innse an seo cuideachd. A bharrachd air seo, tha saoghal beòthail an latha an-diugh aig cultar na Gàidhlig, a’ gabhail a-steach ceòl, litreachas, drama, meadhanan, biadh is deoch agus spòrs. Airson luchd-tadhail, is urrainn dhan chànan a bhith na dhòigh airson tuigse nas doimhne fhaighinn air Alba, gus pàirt a ghabhail innte agus gus barrachd a lorg. 

Sheall an Sgrùdadh Luchd-tadhail againn ann an 2016 gun robh ùidh aig an treas cuid de luchd-tadhail a bhith a’ faighinn a-mach mun Ghàidhlig no gun do chòrd seo riutha, gu sònraichte luchd-tadhail eadar-nàiseanta.

Tha am Plana Gàidhlig againn ag aithneachadh na h-ùidh seo aig luchd-tadhail, a bharrachd air cho cudromach ’s a tha e dèanamh cinnteach gum bi a’ Ghàidhlig seasmhachd san ùine-fhada. Tha am plana a’ cur an cèill prìomh gheallaidhean a tha ag amas air prìomh raointean den obair againn leithid dearbh-aithne chorporra, soidhnichean, agus conaltradh leis a’ phoball agus a bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig air làrach-lìn an luchd-cleachdaidh againn – visitscotland.com.
 
Bho chaidh a’ chiad Phlana Gàidhlig againn a chur air bhog tha sinn air grunn gheallaidhean a lìbhrigeadh, a’ gabhail a-steach:

  • Suaicheantas corporra ùr a chruthachadh a tha a’ gabhail a-steach na Gàidhlig
  • Bileag Gàidhlig fhoillseachadh a bha ri fhaighinn ann an tòrr de na iCentres aig VisitScotland
  • Tionndaidhean air-loidhne fhoillseachadh sa Ghàidhlig de na h-aithisgean againn Lìbhrigeadh airson Alba agus Geàrr-chunntas de Bhliadhna an Tilleadh Dhachaigh
  • Earrann shònraichte mun Ghàidhlig air an làrach-lìn againn do luchd-cleachdaidh
  • Sgrùdadh sgilean Gàidhlig aig luchd-obrach VisitScotland

2019- 2022 Plana Gàidhlig VisitScotland | VisitScotland Gaelic Language Plan

Published November 2019

Gaelic Language Plans audit | September 2020

Published September 2021

Related links