Skip to main content
Visit Scotland | Alba

Gaelic Tourism Strategy for Scotland 2018-23

Gaelic is an integral part of Scotland's heritage, identity and culture.

In an increasingly competitive global market it is vital that Scotland offers a memorable, authentic and unique visitor experience.

Our Gaelic language and its associated culture has significant potential to contribute to this as an important but -  so far -  under used ingredient in the Scottish cultural offer.

We have developed this strategy together with partners, with the aim to provide a framework for the development of Gaelic as a tourism asset in the short, medium and long term. 

Gaelic can be accessed by the entire tourism industry - speakers and non-speakers. From businesses offering Gaelic immersion experiences, to those providing information on the language, its culture and heritage, to those including some Gaelic in their brand as a USP.

Ro-innleachd Turasachd na Gàidhlig do dh’Alba 2018-23

Tha a’ Ghàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, fèin-aithne agus cultar na h-Alba.

Ann am margaid eadar-nàiseanta a tha a’ sìor-fhàs nas fharpaisiche, tha e ro-chudromach gun urrainn do dh’Alba turas air leth a thoirt dhan luchd-tadhail as fhiach a chumail air chuimhne agus a bheir dhaibh fìor eòlas mun àite.

Dh’fhaodadh a’ Ghàidhlig agus a cultar cur gu mòr ri seo mar phrìomh eileamaid ann an tairgse chultarach na h-Alba - ach cha deach gu leòr a dhèanamh gu ruige seo.

Tha sinn air an ro-innleachd seo a chruthachadh còmhla ri com-pàirtichean, leis an amas frèam a thoirt seachad gus a’ Ghàidhlig a thoirt air adhart mar stòras turasachd sa gheàrr-, mheadhan- agus fhad-ùine. 

Faodaidh gnìomhachas na turasachd air fad cothrom a ghabhail air a’ Ghàidhlig - daoine aig a bheil i is daoine aig nach eil. Tha seo a’ gabhail a-steach ghnìomhachasan a tha a’ tabhann chothroman bogaidh sa Ghàidhlig, cuid a tha a’ toirt seachad fiosrachadh mun chànan, a chultar agus a dhualchas, agus cuid a tha a’ cleachdadh beagan Gàidhlig sa bhrannd aca mar USP.

Ro-innleachd Turasachd na Gàidhlig do dh’Alba | Gaelic Tourism Strategy for Scotland 2018-2023

Published October 2018

Further information

Related links